Blog Image

Blog BQ Solutions

Blog BQ Solutions

Dit blog richt zich op ondernemers in de horeca en het MKB.

Met enthousiasme willen wij ondernemers nuttige tips aanbieden, wijzen op interessante artikelen en het uitwisselen van ideeën.

Wij als geen ander weten uit ervaring dat ondernemer zijn Topsport is.

http://www.bqsolutions.nl

Effectief communiceren

Communicatie Posted on Tue, April 17, 2018 16:53:19

Effectief communiceren begint met actief leren luisteren

Communicatie
tussen mensen begint met luisteren. Aandachtig naar de ander luisteren blijkt
in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Binnen enkele seconden, maken wij
onze eigen interpretatie van hetgeen de ander bedoelt en denkt. We gaan zo op
in onze eigen gedachten, dat wij hierdoor een essentieel deel verliezen van wat
de ander vertelt. Dit leidt dikwijls tot irritaties en miscommunicatie. LSD:
luisteren, samenvatten en doorvragen, is een van de meest waardevolle
vaardigheden, om effectief te communiceren.

In de communicatie heb je twee belangrijke
aspecten, de boodschapper en de ontvanger. Miscommunicatie ontstaat wanneer er
geen goede afstemming is, tussen gesprekspartners. Dikwijls interpreteren wij
de woorden van de ander niet op juistheid. Onder invloed van ons continu
denken, luisteren wij selectief en geven wij een eigen draai aan hetgeen wat
wij menen te horen.

Luisteren is bot gezegd: niet praten. Luisteren
doe je met al je zintuigen en met je lichaamshouding geef je aan, dat je
geïnteresseerd bent in je gesprekspartner. Het heeft alles te maken met
oprechte belangstelling tonen en iemand de ruimte geven zijn of haar verhaal te
doen. Met de gesprekstechniek LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen
verbeter je de communicatie met de ander.

LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen

Door
goed te luisteren kun je de relaties met mensen in je omgeving verbeteren. Weet
je wat jouw cliënten, medewerkers, geliefden of kinderen beweegt en wat ze
bezighoudt. Deze gespreksvaardigheid wordt niet alleen gehanteerd door
professionals, zoals: HR-managers, coaches en psychologen maar kan door
iedereen worden toegepast.

Passief luisteren

Passief
luisteren is de ander aanhoren, zonder dat er wordt gecontroleerd of de
boodschap daadwerkelijk begrepen is. Passieve luisteraars zijn makkelijk
afgeleid, interrumperen de spreker vaak of doen tegelijkertijd ook wat anders.
Kort gezegd, is dit luisteren zonder te horen.

Actief luisteren

De term
‘actief luisteren’ is een term uit de klinische psychologie later toegepast op
de communicatiewetenschap. De Amerikaanse psycholoog Carl Rogers heeft het
actief luisteren voor het eerst als techniek beschreven als onderdeel van de
cliëntgerichte
psychotherapie. Bij het actief luisteren gaat de
luisteraar expliciet na of hij de boodschap (inhoud én gevoel) van de spreker
begrepen heeft. Je laat je gesprekspartner duidelijk merken dat je
geïnteresseerd luistert. Het is belangrijk dat je twee mogelijke hindernissen,
die tot communicatiestoornissen kunnen leiden, herkent.

1. Je eigen gedachten: Probeer aansluiting te vinden met je
gesprekspartner. Maak je hoofd leeg en parkeer, tijdelijk, je eigen
beslommeringen en streef ernaar je echt te verplaatsen in de situatie van de
ander, zonder te oordelen.

2. Alleen dat onthouden wat jou interesseert: De mens is geneigd om ontvangen
informatie te filteren. Dit gebeurt vrijwel direct en onbewust. Hierdoor
onthoud je alleen de onderwerpen die je triggeren of interesseren.

Kenmerken van actief luisteren

Als
iemand echt actief naar je luistert, voel je je gewaardeerd, gerespecteerd en
serieus genomen. Goed actief luisteren laat je merken door:

·
non-verbaal te communiceren (lichaamshouding, oogcontact)

·
bijvoorbeeld te hummen en korte bevestigende knikjes te geven

·
papegaaien, hierbij herhaal je zachtjes de laatste woorden van de ander

·
hooguit korte woordjes te gebruiken zoals: ja, zeker, klopt

·
de ander in het verhaal te volgen

·
te achterhalen wat de verteller eigenlijk bedoelt te zeggen

Alle bovengenoemde kenmerken hebben als functie,
bevestigen dat je de verteller begrijpt. Actief luisteren betekent dus ook dat
je heel goed moet horen, zien en voelen wat er niet wordt gezegd.

Empathisch luisteren

Actief
luisteren wordt ook wel empathisch luisteren genoemd. Je accepteert de ander
onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Je probeert je te verplaatsen in zijn/haar
belevingswereld en stelt je open voor zijn/haar gevoelens en gedachten. Je
begrijpt wat voor invloed gebeurtenissen op de ander kunnen hebben. Dit lukt
alleen als je in staat bent je eigen gedachten en gevoelens opzij te zetten.

Kenmerken van empathisch luisteren

·
Bekijk de wereld door de bril van de ander

·
Zet je eigen gedachten, behoeften, zorgen, adviezen en oplossingen opzij

·
Spoor de ander aan om diens verhaal te vertellen

·
Let goed op de lichaamstaal van jezelf maar ook van de ander

·
Toon begrip en probeer het gevoel van de ander te achterhalen

·
Jaag de ander niet op

·
Geef weer wat je ziet, hoort en voelt en check of dit klopt

Met empathisch luisteren reflecteer je, naast de
inhoud, de weergave van het gevoel. Wat is de nu de echte boodschap van de
ander, wat is er echt aan de hand. Vaak zit onder het uitgesprokene een
verborgen emotie, waar je als actief empathische luisteraar op zoek naar gaat.

Samenvatten

Als de
ander, over een bepaald onderwerp, is uitgesproken volgt het interventiemoment,
het samenvatten. Het samenvatten, in je eigen woorden, is net zo belangrijk als
luisteren. Door het gesprek regelmatig op inhoud, gedrag en gevoel samen te
vatten, orden je het verhaal van de ander en controleer je of je het goed
begrepen hebt. “Dus als ik je goed begrepen heb, dan …”. Daarnaast
geef je aan dat je goed hebt geluisterd, toon je interesse, schep je een
vertrouwensband en moedig je de ander aan door te gaan met vertellen.

Doorvragen

Actief
of empathisch luisteren en samenvatten is niet afdoende. De crux zit hem in de
kunst van het doorvragen. De zoektocht naar de vraag achter de vraag. Wat is er
gebeurd, hoe komt het dat iemand op die wijze reageert, het waarom. Wat wil
iemand nu echt, waarom is dat zo belangrijk voor hem of haar. Door het
doorvragen kom je tot de kern. Een techniek die te leren is.

·
Stel open vragen: zinnen met open vragen beginnen met: hoe, wanneer, wie,
wat, waarom, waar, wat nog meer.

·
Nodig de ander uit tot reflectie: wat dacht je toen, hoe zou jij reageren,
hoe zie jij het, wat doet dit met jou?

·
Onderzoek: wanneer speelt dit (of niet) een rol, wat heb je al geprobeerd,
werkte dat?

·
Wees doelgericht: welke alternatieven zou je kunnen aandragen, wat zou je
veranderd willen zien, wat heb je nodig?

·
Stel zo min mogelijk ‘waarom vragen’. Het woord ‘waarom’ kan oordelend
overkomen, bijvoorbeeld: “Waarom doe je dat?”.

·
Geef geen adviezen, je ontneemt de ander zijn eigen vermogen om tot
oplossingen te komen.

·
Ga niet moraliseren of preken: “op jouw leeftijd kan dat echt niet
meer”, “dat hoort echt niet”!

·
Let op incongruent gedrag: Je zegt ja, maar je hele houding schreeuwt nee.

·
Niet invullen of denken voor een ander, jij bent jij.

·
Niet bagatelliseren. “Ach, er zijn ergere dingen” of “gaat
wel weer over, je bent een beetje moe”.

·
Maak er geen ‘ik’ show van: “wat ik heb meegemaakt”, “ik heb
zus of zo gedaan om …”.

Het toepassen van de LSD-methode (luisteren,
samenvatten en doorvragen) voorkomt vergissingen in de communicatie en
versterkt de vertrouwensband met de ander. Actief luisteren is minder eenvoudig
dan het op het eerste gezicht lijkt, maar met een beetje oefenen kan iedereen
het leren.

bron: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/186302-effectief-communiceren-begint-met-actief-leren-luisteren.htmlPesten op de werkvloer

Personeel Posted on Tue, April 17, 2018 16:47:14

Op
getreiter en gepest op de werkvloer rust een taboe. Volwassen werknemers lopen
niet te koop met het feit dat ze structureel worden gepest. Volgens een
onderzoek van TNO uit 2014, zijn een half miljoen werknemers in Nederland
slachtoffer van milde tot ernstige pesterijen op het werk. Er heerst een taboe
rondom dit onderwerp, vandaar dat maar liefst 77% van de ondervraagden min of
meer het probleem van pesten op het werk ontkent of bagatelliseert.

Uit een onderzoek door IPSOS
(Marktonderzoeksbureau) in samenwerking met ‘Viking het blog voor de slimme
ondernemer’ blijkt dat werkgevers nauwelijks maatregelen treffen om pesten op
de werkvloer aan te pakken. Terwijl er in 2014 een half miljoen werknemers op
het werk werden gepest.

Wat is pesten

In de
toelichting op de Arbowet staat de volgende omschrijving:

“Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag
met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s,
leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die
zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element
aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het
gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op
verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen
of bedreigingen.”

Bovenstaande omschrijving geeft globaal aan wat
pesten kan inhouden. We spreken van pestgedrag indien:

·
de persoon het mikpunt van anderen is geworden

·
de gepeste persoon moeite heeft zich te verdedigen en wordt onderdrukt

·
de persoon structureel wordt buitengesloten, uitgescholden, geïntimideerd,
aangevallen en vernederd

·
er bewust (belangrijke) informatie voor de gepeste persoon wordt
achtergehouden

·
het pesten minstens een keer per week plaatsvindt, gedurende een lange
periode (minstens zes maanden)

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer

Pesten
op de werkvloer komt in verschillende soorten voor. De een is opvallend en
zichtbaar de ander is minder in het oog springend en gebeurt onderhuids of
wordt afgedaan als een geintje. De pestmethoden die bij volwassenen het meest
voorkomen zijn:

Sociaal isoleren
Iemand bewust buitensluiten. De gepeste collega
wordt niet meegevraagd voor een borreltje of lunch met collega’s en wordt
onthouden van belangrijke informatie en de pester(s) fluisteren en lachen in
zijn/haar gezelschap.

Belachelijk maken en roddelen
Over de gepeste persoon worden negatieve dingen
gezegd en deze werknemer wordt bespot vanwege zijn hobby’s, privéleven,
uiterlijk of seksuele voorkeur.

Intimideren en (be)dreigen
Voorbeelden van bedreigend pestgedrag is
schelden en opmerkingen plaatsen in de trant van: ‘je werkt hier niet lang
meer’, ‘we pakken je na het werk’, ‘als we met jou klaar zijn, dan …’, ‘ik
zal ervoor zorgen dat je ontslagen wordt’, enzovoort.

Het taboe op pesten

Pesten op
het werk is een onderschat maar groot probleem. Collega’s weten over het
algemeen heel goed wat er speelt op de werkvloer en weten ook wie de pesters
zijn en wie de slachtoffers. Toch doen de meeste collega’s en leidinggevenden
hier niets aan, ze houden hun mond en sluiten hun ogen voor deze moeilijke
kwestie.

De slachtoffers van pesten raken gedemotiveerd,
verliezen de lust om te werken, kunnen last krijgen van werkgerelateerde
stresskenmerken (extreme vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, irritaties,
maag-en darmklachten, hartkloppingen, slaapproblemen, transpireren,
gespannenheid en somberheid) met een mogelijke burn-out in het vooruitzicht.

Hoe
komt het dat er een taboe heerst op pesten op het werk

·
Schaamtegevoelens, zowel bij het slachtoffer als bij de pester(s). ‘Wij
zijn immers volwassen professionals’ en die gedragen zich niet zo kinderlijk.

·
Schaamtegevoelens bij het slachtoffer dat het zover heeft kunnen komen en
dat hij/zij niet in staat is zich hiertegen te verweren.

·
Het slachtoffer van pesten legt de schuld vaak neer bij zichzelf, ‘er zal
wel iets mis met mij zijn, ik doe het niet goed’.

·
Het slachtoffer zal het gepest niet snel bespreekbaar maken uit schaamte,
onzekerheid en ziet dit als een zwaktebod.

·
Het slachtoffer is bang dat het bespreekbaar maken van de pesterijen,
uiteindelijk ten koste van zijn/haar baan zal gaan.

·
Collega’s zeggen niets over het getreiter omdat zij bang zijn om ook
slachtoffer te worden van pesterijen.

·
Collega’s zijn bang als ze zich met de kwestie gaan bemoeien, dit negatieve
consequenties kan hebben voor hun loopbaan.

·
Collega’s zijn bang als ze het opnemen voor het slachtoffer, dat zij door
andere collega’s zullen worden buitengesloten.

Pesten op de werkvloer: de cijfers

De
onderstaande cijfers komen voort uit het onderzoek door IPSOS, in samenwerking
met ‘Viking het blog voor de slimme ondernemer’ en zijn geënt op cijfers van
TNO uit 2014. Zij stellen dat:

·
500.000 werknemers zijn jaarlijks slachtoffer van pesterijen op het werk

·
tussen de 80.000 en 100.000 werknemers worden structueel aan pesterijen
onderworpen

·
jaarlijks worden, door de pestcultuur, 4 miljoen extra verzuimdagen
opgenomen door de slachtoffers

·
dit kost het bedrijfsleven jaarlijks 900 miljoen euro aan loondoorbetaling

·
slechts een kwart van de collega’s meldt het pestgedrag aan een manager

·
32% van de ondervraagde bedrijven hebben geen pestprotocol en treffen geen
maatregelen

·
slechts 11% sanctioneert pesters (waarschuwing, schorsing, ontslag)

Waarom pest een pester eigenlijk

Pesten
geeft de pester een gevoel van macht. Hij/zij pest vanuit onzekerheid en
jaloezie. De pester kan zich bedreigd voelen door mensen die in zijn/haar ogen
anders, beter, intelligenter of aantrekkelijker zijn. De pester heeft het
gevoel minder gewaardeerd te worden en voelt zich minderwaardig. Deze negatieve
gevoelens moet de pester voor zichzelf compenseren en uit dat door te pesten.
De pester voelt zich (weer) groot en machtig. Dikwijls zijn de pesters
voormalige slachtoffers van treiterijen.

Wat kunnen bedrijven doen tegen pestgedrag?

Het
getreiter en gepest op de werkvloer is niet alleen nadelig voor het
slachtoffer, het heeft ook schadelijke effecten op de bedrijfscultuur an sich.
Het personeel gaat, in een bedrijf waar een pestcultuur hangt, met minder
plezier naar het werk en werkt minder efficiënt. De pestcultuur kan leiden tot
een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop. Wat kan een werkgever
doen:

·
een pestprotocol opstellen, welke onderdeel is van de arbeidsovereenkomst

·
een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf aanstellen

·
voorlichting geven over pesten (sinds 1994 vallen pesten en seksuele
intimidatie onder de Arbo-wet)

·
een klachtenprocedure invoeren, personeel moet weten waar zij terecht
kunnen

·
cursussen of trainingen, bijvoorbeeld een assertiviteitscursus, aan
werknemers aanbieden

·
leidinggevende moeten hun verantwoordelijkheid nemen en pesters aanspreken
op hun gedrag en hier consequenties aan verbinden

Het moet voor werknemers duidelijk worden bronwat
hun rechten als slachtoffer zijn en hoe er samen met het management naar een
oplossing gezocht kan worden, desnoods met mentale ondersteuning door
bijvoorbeeld een coach en/of juridische ondersteuning.

bron:https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/187795-pesten-op-de-werkvloer-doorbreek-het-taboe.htmlEerste Hulp Bij Stress

Stress Posted on Tue, April 17, 2018 16:32:54

Anno
2018 is stress beroepsziekte nummer één in Nederland en is een gevaar voor de
gezondheid en economie. TNO en het CBS publiceerde, in 2016, schrikbarende
cijfers over stress in Nederland. Maar liefst 14 procent van werkend Nederland
meldt zich jaarlijks ziek als gevolg van een burn-out. Daarnaast is 60% van het
werkverzuim te wijten aan stress gerelateerde klachten. Stressklachten kosten
de gemeenschap rond de vier miljard euro per jaar. Waardoor krijg je stress,
wat zijn de symptomen, wie zijn gevoelig voor een burn-out en hoe kan ik leren
stress te reduceren?

Ieder
mens ondervindt in meerdere of mindere mate stress. Stress, letterlijk
‘spanning’, zorgt ervoor dat je lichaam in gereedheid wordt gebracht, om een
prestatie te kunnen leveren. Dit is ongevaarlijke, nuttige en gezonde stress.
Na de gebeurtenis, bijvoorbeeld, een speech geven, een moeilijk tentamen maken
of een lastig gesprek voeren, neemt de spanning weer af en herstelt het lichaam
zich.

Wij stellen overdreven hoge eisen aan onszelf en
aan onze omgeving. We putten onszelf uit om maar aan alle verwachtingen te
voldoen, zowel werkgerelateerd als in de privésfeer. Stress is een probleem dat
serieus genomen dient te worden, immers het langdurig blootstaan aan stress
gaat uiteindelijk ten koste van de gezondheid.

In het alledaagse taalgebruik zijn de begrippen
stress, stressor, overspannenheid en burn-out niet bepaald eenduidig. Het is
goed de verschillende termen te verduidelijken.

Verklaring van de begrippen: stress, stressor, overspannenheid en burn-out

Stress
Stress is een verstoord evenwicht tussen de
individuele draagkracht van een persoon en de draaglast die de omgeving oplegt.
Wanneer mensen te lang stress ondervinden en er is geen tijd voor herstel, dan
kunnen mensen ziek worden.

Stressor
Een stressor is een ongunstige factor in je
omgeving die over een langere periode blijft bestaan. Zoals baanonzekerheid,
hoge werklast, financiële problemen en de zorg voor dierbaren.

Overspannenheid
Overspannenheid kenmerkt zich door een te grote
geestelijke belasting, waardoor er voor korte periode beperkingen kunnen
ontstaan, in sociaal of beroepsmatig functioneren. Overspannenheid is een
lichtere vorm dan burn-out. Burn-out duurt langer en is zwaarder te verdragen.
Overspannenheid duurt relatief kort, tussen de zes en twaalf weken.

Burnout
Burn-out ontstaat door het langdurig (langer dan
een jaar) ernstig uit balans te zijn. Het is een fysieke en mentale uitputting
gedurende een langere periode en wordt gekenmerkt door negatieve gevoelens op
alle gebieden. Zowel op het werk, de omgeving en privé. De persoon heeft een
scala aan lichamelijke en psychische klachten en is letterlijk op en tot niets
meer in staat. Een burn-out is langdurig (van minimaal 6 maanden tot 5 jaar) en
gaat meestal niet vanzelf over.

Veroorzakers van stress

Van een
enkele nare situatie of stressor raak je niet overspannen, laat staan burn-out.
Of iemand wel of niet overspannen of burn-out raakt, is afhankelijk van
meerdere factoren die elkaar onderling kunnen versterken. Globaal kun je deze
mogelijke ‘stressor-veroorzakers’ onderverdelen in drie categorieën:
werkgerelateerd, de privésituatie en de persoon zelf.

De werksituatie

·
Pesterijen en intimidatie

·
Slechte beloning

·
Reorganisatie en inkrimping personeel (ontslagrondes)

·
Onmogelijke targets en deadlines halen

·
Roddelcultuur

·
Onbespreekbare flexibele werktijden (bijvoorbeeld ten behoeve van de
kinderopvang)

·
Geen betrokkenheid

·
Geen verantwoordelijkheid

·
Onduidelijke taak- en functieomschrijving

·
Nare onderlinge sfeer

·
Geen of nauwelijks invloed hebben

·
Veelvuldig overwerken ook in het weekend

·
Slechte communicatie

·
Beroerd management

·
Functieverandering

·
Gebrek aan waardering

De privésituatie

·
Het verlies van een dierbare

·
Gevangenisstraf van jezelf, partner, geliefde of kind

·
Ernstige ziekte of letsel van jezelf, partner, geliefde of kind

·
Slachtoffer van een misdrijf (seksueel, inbraak, gijzeling, stalking,
geweld)

·
Echtscheiding

·
Financiële problemen

·
Burenruzie

·
Moeilijkheden met opgroeiende kinderen

·
Seksuele problemen

·
Werkeloosheid

·
Verhuizing

·
Geluidsoverlast (verbouwing, ruziënde buren, muziek, vliegtuigen)

·
Feestdagen

·
Examens

·
Niet kunnen doen wat je eigenlijk zou willen doen

·
Onveiligheid

·
Eenzaamheid

·
Gebrek aan waardering

De persoon

De ene
persoon gaat schijnbaar fluitend door het leven, een ander raakt overspannen.
Ieder mens heeft zijn eigen unieke manier om met situaties om te gaan. Hoe komt
het dan, dat de ene persoon vatbaarder voor stress is, dan een ander? Dit heeft
te maken hoe de persoon tegen gebeurtenissen aankijkt. Een gebeurtenis an sich
geeft geen stressreactie, wel de betekenis die iemand aan de gebeurtenis geeft.
Hierbij spelen persoonlijkheidskenmerken een grote rol.

Persoonlijkheidskenmerken die een bijdrage
kunnen leveren aan overspannenheid of het burn-out raken:

·
Perfectionisme

·
Verantwoordelijkheidsgevoel

·
Moeite met ‘nee’ zeggen

·
Geneigd zijn om jezelf weg te cijferen

·
Loyaal en betrokken

·
Anderen willen helpen

·
Harde werkers

·
Moeite met grenzen stellen voor zichzelf

·
Geen hulp willen vragen

·
Hoge eisen stellen aan zichzelf

·
Doorzetter

De meest stressgevoelige mensen zijn dikwijls de
beste medewerkers van het bedrijf. Zij zetten zich volledig in, werken hard,
zijn loyaal en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak worden zij,
bewust of onbewust, door collegae misbruikt door veelvuldig een beroep op hen
te doen, waardoor de werklast alleen maar toeneemt. Deze gemotiveerde
personeelsleden lopen serieus risico op te branden, daar zij hun eigen grenzen
slecht in de gaten houden. Daarnaast kunnen zij een houding hebben van: kom op,
niet zeuren het zal morgen wel over zijn. Waardoor de ‘overbelasting’ door
henzelf gebagatelliseerd wordt, met als gevaar dat de omgeving de signalen van
spanning niet opvangt.

Wanneer wordt stress ongezond

Iedereen
heeft last van stress. Maar de omvang van de stress, is afhankelijk van
meerdere oorzaken en is per persoon verschillend. Onder ongezonde stress wordt
verstaan: wanneer de belasting zwaarder wordt dan de draagkracht. Zolang de
belasting hanteerbaar is, is er weinig aan de hand. Ingrijpende gebeurtenissen
in iemands leven, zoals een scheiding, het verlies van een baan of het
overlijden van een dierbare kunnen grote stressors zijn. Door ongezonde stress
kan de weerstand verminderen waarop de kans op ziekten toeneemt. Het geeft een
grote belasting op ons immuunsysteem waardoor ons afweersysteem niet meer
optimaal functioneert. Met als gevolg dat ziekten zich kunnen ontwikkelen en
opbaren.

Mensen die stress ondervinden nemen dit vaak
niet serieus. Met een beetje meer rust of een vakantie, zal het wel beter gaan,
denken velen. Helaas, zo eenvoudig is het niet. Stressgerelateerde klachten
gaan niet van zelf over, als er niets in je leven verandert zullen de klachten
alleen maar toenemen, met een mogelijke burn-out in het vooruitzicht.

Stresskenmerken en stresssignalen

Een
periode van enkele weken onderhevig zijn aan stress, kunnen de meeste mensen
dragen. Het wordt een ander verhaal als de stressperiode lang aanhoudt en er
zich mentale en lichamelijke klachten openbaren. Alertheid is dan ook geboden
bij het gewaarworden van stresssignalen.

Lichamelijke signalen

·
Beven

·
Versnelde hartslag

·
Versnelde ademhaling

·
Hoge bloeddruk

·
Gewichtsverandering

·
Onrust, opgejaagdheid,

·
Transpireren

·
Hoofdpijn

·
Spierpijn

·
Slaapstoornis

·
Vermoeidheid

Emotionele en mentale signalen

·
Concentratieproblemen

·
Geestelijke vermoeidheid

·
Angstig

·
Onzeker

·
Frustraties

·
Lusteloosheid

·
Paniekreacties

·
Verminderde belangstelling

·
Verdedigend gedrag

·
Sneller boos en geïrriteerd zijn

·
Achterdochtig

·
Cynisme

·
Stemmingswisselingen

·
Piekeren

·
Ontevreden zijn

·
Impulsieve reacties

·
Verminderde beslissingsvaardigheid

·
Prioriteiten verwarren

·
Somber of depressief

·
Gedragsmatige signalen

·
Chaotisch

·
Opgejaagdheid

·
Meer behoefte aan stimulantia (koffie, alcohol, sigaretten, medicijnen,
drugs)

·
Gespannen houding

·
Onvriendelijk

·
Kort lontje

·
Veelvuldig klagen en zuchten

·
Meer conflicten

·
Minder behoefte aan sociale contacten

·
Snel geëmotioneerd raken, sneller huilen

Eerste hulp bij stress

Onderschat
stress niet. De balans tussen draagkracht en draaglast zal hersteld moeten
worden. De eerste stap naar heling, is acceptatie dat je stressklachten hebt.
De tweede essentiële stap is de welwillendheid en durf de stress te onderzoeken
en rigoureus aan te pakken. Welke factoren hebben bijgedragen aan mijn stress,
overspannenheid of burn-out?

Inventarisatie

·
Wat is er feitelijk aan de hand

·
Wat zijn de stressors momenteel, zowel in het mijn werk als privé

·
Spelen er nog andere factoren mee

·
Wat kost mij energie

·
Wat geeft mij energie

·
Doe ik eigenlijk wel de dingen die bij mij passen

·
Welke karaktertrekken dienen mij en welke niet

·
Is er een mogelijkheid om bepaalde stressors op korte termijn op te lossen

·
Welke stappen kan ik op dit moment nemen

·
Wie gaat mij daarin helpen en ondersteunen (coach, therapeut, huisarts,
vertrouwenspersoon)

·
Wat zijn momenteel mijn lichamelijke-, emotionele- en gedragsproblemen

·
Waar uit dat zich in

·
Wat heb ik op dit moment nodig

Eerste maatregelen bij stress, overspannenheid en burn-out

·
Schakel je huisarts in

·
Vraag om steun uit je omgeving

·
Overweeg om professionele hulp te vragen aan gespecialiseerde coaches en
therapeuten

·
Zorg voor regelmaat

·
Doe dingen die bij je passen

·
Volg meer je gevoel

·
Zorg goed voor jezelf

·
Ga dingen doen waar je blij van wordt

·
Zoek afleiding en blijf niet hangen op die bank

·
Eet gezond en vermijd te veel koffie en alcohol

·
Rust na elke inspanning minstens een kwartier

·
Beweeg dagelijks matig intensief (wandelen, zwemmen)

·
Doe één ding tegelijk en neem hier de tijd voor

·
Stel prioriteiten en handel zaken af

·
Schrap afspraken, die niet echt nodig zijn, uit je agenda

·
Stel je zelf regelmatig de vraag: dient het mij? Zo niet, doe het niet

·
Leer ‘nee’ zeggen

·
Schrap het woord moeten uit je vocabulaire, je moet immers niets, je hebt
altijd een keuze

Het langdurig blootgesteld staan aan stress,
gaat gepaard met ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten. Het tast
je zelfbeeld en zelfvertrouwen aan en het vermindert je animo om je sociale
contacten te onderhouden. Mensen met heftige stressklachten raken vaak in een
isolement en gaan voor langere tijd de ziektewet in. De heftige stress maakt je
verdrietig, hulpeloos en angstig. Het geeft je een gevoel alsof je in drijfzand
staat. Stress kan een grote negatieve invloed op je persoonlijk leven hebben.
Daarom is het belangrijk de kenmerken van stress tijdig te herkennen, zodat een
burn-out voorkomen kan worden.

bron: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/186456-eerste-hulp-bij-stress-symptomen-en-maatregelen.html