Blog Image

Blog BQ Solutions

Blog BQ Solutions

Dit blog richt zich op ondernemers in de horeca en het MKB.

Met enthousiasme willen wij ondernemers nuttige tips aanbieden, wijzen op interessante artikelen en het uitwisselen van ideeën.

Wij als geen ander weten uit ervaring dat ondernemer zijn Topsport is.

http://www.bqsolutions.nl

Effectief communiceren

Communicatie Posted on Tue, April 17, 2018 16:53:19

Effectief communiceren begint met actief leren luisteren

Communicatie
tussen mensen begint met luisteren. Aandachtig naar de ander luisteren blijkt
in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Binnen enkele seconden, maken wij
onze eigen interpretatie van hetgeen de ander bedoelt en denkt. We gaan zo op
in onze eigen gedachten, dat wij hierdoor een essentieel deel verliezen van wat
de ander vertelt. Dit leidt dikwijls tot irritaties en miscommunicatie. LSD:
luisteren, samenvatten en doorvragen, is een van de meest waardevolle
vaardigheden, om effectief te communiceren.

In de communicatie heb je twee belangrijke
aspecten, de boodschapper en de ontvanger. Miscommunicatie ontstaat wanneer er
geen goede afstemming is, tussen gesprekspartners. Dikwijls interpreteren wij
de woorden van de ander niet op juistheid. Onder invloed van ons continu
denken, luisteren wij selectief en geven wij een eigen draai aan hetgeen wat
wij menen te horen.

Luisteren is bot gezegd: niet praten. Luisteren
doe je met al je zintuigen en met je lichaamshouding geef je aan, dat je
geïnteresseerd bent in je gesprekspartner. Het heeft alles te maken met
oprechte belangstelling tonen en iemand de ruimte geven zijn of haar verhaal te
doen. Met de gesprekstechniek LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen
verbeter je de communicatie met de ander.

LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen

Door
goed te luisteren kun je de relaties met mensen in je omgeving verbeteren. Weet
je wat jouw cliënten, medewerkers, geliefden of kinderen beweegt en wat ze
bezighoudt. Deze gespreksvaardigheid wordt niet alleen gehanteerd door
professionals, zoals: HR-managers, coaches en psychologen maar kan door
iedereen worden toegepast.

Passief luisteren

Passief
luisteren is de ander aanhoren, zonder dat er wordt gecontroleerd of de
boodschap daadwerkelijk begrepen is. Passieve luisteraars zijn makkelijk
afgeleid, interrumperen de spreker vaak of doen tegelijkertijd ook wat anders.
Kort gezegd, is dit luisteren zonder te horen.

Actief luisteren

De term
‘actief luisteren’ is een term uit de klinische psychologie later toegepast op
de communicatiewetenschap. De Amerikaanse psycholoog Carl Rogers heeft het
actief luisteren voor het eerst als techniek beschreven als onderdeel van de
cliëntgerichte
psychotherapie. Bij het actief luisteren gaat de
luisteraar expliciet na of hij de boodschap (inhoud én gevoel) van de spreker
begrepen heeft. Je laat je gesprekspartner duidelijk merken dat je
geïnteresseerd luistert. Het is belangrijk dat je twee mogelijke hindernissen,
die tot communicatiestoornissen kunnen leiden, herkent.

1. Je eigen gedachten: Probeer aansluiting te vinden met je
gesprekspartner. Maak je hoofd leeg en parkeer, tijdelijk, je eigen
beslommeringen en streef ernaar je echt te verplaatsen in de situatie van de
ander, zonder te oordelen.

2. Alleen dat onthouden wat jou interesseert: De mens is geneigd om ontvangen
informatie te filteren. Dit gebeurt vrijwel direct en onbewust. Hierdoor
onthoud je alleen de onderwerpen die je triggeren of interesseren.

Kenmerken van actief luisteren

Als
iemand echt actief naar je luistert, voel je je gewaardeerd, gerespecteerd en
serieus genomen. Goed actief luisteren laat je merken door:

·
non-verbaal te communiceren (lichaamshouding, oogcontact)

·
bijvoorbeeld te hummen en korte bevestigende knikjes te geven

·
papegaaien, hierbij herhaal je zachtjes de laatste woorden van de ander

·
hooguit korte woordjes te gebruiken zoals: ja, zeker, klopt

·
de ander in het verhaal te volgen

·
te achterhalen wat de verteller eigenlijk bedoelt te zeggen

Alle bovengenoemde kenmerken hebben als functie,
bevestigen dat je de verteller begrijpt. Actief luisteren betekent dus ook dat
je heel goed moet horen, zien en voelen wat er niet wordt gezegd.

Empathisch luisteren

Actief
luisteren wordt ook wel empathisch luisteren genoemd. Je accepteert de ander
onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Je probeert je te verplaatsen in zijn/haar
belevingswereld en stelt je open voor zijn/haar gevoelens en gedachten. Je
begrijpt wat voor invloed gebeurtenissen op de ander kunnen hebben. Dit lukt
alleen als je in staat bent je eigen gedachten en gevoelens opzij te zetten.

Kenmerken van empathisch luisteren

·
Bekijk de wereld door de bril van de ander

·
Zet je eigen gedachten, behoeften, zorgen, adviezen en oplossingen opzij

·
Spoor de ander aan om diens verhaal te vertellen

·
Let goed op de lichaamstaal van jezelf maar ook van de ander

·
Toon begrip en probeer het gevoel van de ander te achterhalen

·
Jaag de ander niet op

·
Geef weer wat je ziet, hoort en voelt en check of dit klopt

Met empathisch luisteren reflecteer je, naast de
inhoud, de weergave van het gevoel. Wat is de nu de echte boodschap van de
ander, wat is er echt aan de hand. Vaak zit onder het uitgesprokene een
verborgen emotie, waar je als actief empathische luisteraar op zoek naar gaat.

Samenvatten

Als de
ander, over een bepaald onderwerp, is uitgesproken volgt het interventiemoment,
het samenvatten. Het samenvatten, in je eigen woorden, is net zo belangrijk als
luisteren. Door het gesprek regelmatig op inhoud, gedrag en gevoel samen te
vatten, orden je het verhaal van de ander en controleer je of je het goed
begrepen hebt. “Dus als ik je goed begrepen heb, dan …”. Daarnaast
geef je aan dat je goed hebt geluisterd, toon je interesse, schep je een
vertrouwensband en moedig je de ander aan door te gaan met vertellen.

Doorvragen

Actief
of empathisch luisteren en samenvatten is niet afdoende. De crux zit hem in de
kunst van het doorvragen. De zoektocht naar de vraag achter de vraag. Wat is er
gebeurd, hoe komt het dat iemand op die wijze reageert, het waarom. Wat wil
iemand nu echt, waarom is dat zo belangrijk voor hem of haar. Door het
doorvragen kom je tot de kern. Een techniek die te leren is.

·
Stel open vragen: zinnen met open vragen beginnen met: hoe, wanneer, wie,
wat, waarom, waar, wat nog meer.

·
Nodig de ander uit tot reflectie: wat dacht je toen, hoe zou jij reageren,
hoe zie jij het, wat doet dit met jou?

·
Onderzoek: wanneer speelt dit (of niet) een rol, wat heb je al geprobeerd,
werkte dat?

·
Wees doelgericht: welke alternatieven zou je kunnen aandragen, wat zou je
veranderd willen zien, wat heb je nodig?

·
Stel zo min mogelijk ‘waarom vragen’. Het woord ‘waarom’ kan oordelend
overkomen, bijvoorbeeld: “Waarom doe je dat?”.

·
Geef geen adviezen, je ontneemt de ander zijn eigen vermogen om tot
oplossingen te komen.

·
Ga niet moraliseren of preken: “op jouw leeftijd kan dat echt niet
meer”, “dat hoort echt niet”!

·
Let op incongruent gedrag: Je zegt ja, maar je hele houding schreeuwt nee.

·
Niet invullen of denken voor een ander, jij bent jij.

·
Niet bagatelliseren. “Ach, er zijn ergere dingen” of “gaat
wel weer over, je bent een beetje moe”.

·
Maak er geen ‘ik’ show van: “wat ik heb meegemaakt”, “ik heb
zus of zo gedaan om …”.

Het toepassen van de LSD-methode (luisteren,
samenvatten en doorvragen) voorkomt vergissingen in de communicatie en
versterkt de vertrouwensband met de ander. Actief luisteren is minder eenvoudig
dan het op het eerste gezicht lijkt, maar met een beetje oefenen kan iedereen
het leren.

bron: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/186302-effectief-communiceren-begint-met-actief-leren-luisteren.htmlPesten op de werkvloer

Personeel Posted on Tue, April 17, 2018 16:47:14

Op
getreiter en gepest op de werkvloer rust een taboe. Volwassen werknemers lopen
niet te koop met het feit dat ze structureel worden gepest. Volgens een
onderzoek van TNO uit 2014, zijn een half miljoen werknemers in Nederland
slachtoffer van milde tot ernstige pesterijen op het werk. Er heerst een taboe
rondom dit onderwerp, vandaar dat maar liefst 77% van de ondervraagden min of
meer het probleem van pesten op het werk ontkent of bagatelliseert.

Uit een onderzoek door IPSOS
(Marktonderzoeksbureau) in samenwerking met ‘Viking het blog voor de slimme
ondernemer’ blijkt dat werkgevers nauwelijks maatregelen treffen om pesten op
de werkvloer aan te pakken. Terwijl er in 2014 een half miljoen werknemers op
het werk werden gepest.

Wat is pesten

In de
toelichting op de Arbowet staat de volgende omschrijving:

“Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag
met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s,
leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die
zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element
aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het
gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op
verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen
of bedreigingen.”

Bovenstaande omschrijving geeft globaal aan wat
pesten kan inhouden. We spreken van pestgedrag indien:

·
de persoon het mikpunt van anderen is geworden

·
de gepeste persoon moeite heeft zich te verdedigen en wordt onderdrukt

·
de persoon structureel wordt buitengesloten, uitgescholden, geïntimideerd,
aangevallen en vernederd

·
er bewust (belangrijke) informatie voor de gepeste persoon wordt
achtergehouden

·
het pesten minstens een keer per week plaatsvindt, gedurende een lange
periode (minstens zes maanden)

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer

Pesten
op de werkvloer komt in verschillende soorten voor. De een is opvallend en
zichtbaar de ander is minder in het oog springend en gebeurt onderhuids of
wordt afgedaan als een geintje. De pestmethoden die bij volwassenen het meest
voorkomen zijn:

Sociaal isoleren
Iemand bewust buitensluiten. De gepeste collega
wordt niet meegevraagd voor een borreltje of lunch met collega’s en wordt
onthouden van belangrijke informatie en de pester(s) fluisteren en lachen in
zijn/haar gezelschap.

Belachelijk maken en roddelen
Over de gepeste persoon worden negatieve dingen
gezegd en deze werknemer wordt bespot vanwege zijn hobby’s, privéleven,
uiterlijk of seksuele voorkeur.

Intimideren en (be)dreigen
Voorbeelden van bedreigend pestgedrag is
schelden en opmerkingen plaatsen in de trant van: ‘je werkt hier niet lang
meer’, ‘we pakken je na het werk’, ‘als we met jou klaar zijn, dan …’, ‘ik
zal ervoor zorgen dat je ontslagen wordt’, enzovoort.

Het taboe op pesten

Pesten op
het werk is een onderschat maar groot probleem. Collega’s weten over het
algemeen heel goed wat er speelt op de werkvloer en weten ook wie de pesters
zijn en wie de slachtoffers. Toch doen de meeste collega’s en leidinggevenden
hier niets aan, ze houden hun mond en sluiten hun ogen voor deze moeilijke
kwestie.

De slachtoffers van pesten raken gedemotiveerd,
verliezen de lust om te werken, kunnen last krijgen van werkgerelateerde
stresskenmerken (extreme vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, irritaties,
maag-en darmklachten, hartkloppingen, slaapproblemen, transpireren,
gespannenheid en somberheid) met een mogelijke burn-out in het vooruitzicht.

Hoe
komt het dat er een taboe heerst op pesten op het werk

·
Schaamtegevoelens, zowel bij het slachtoffer als bij de pester(s). ‘Wij
zijn immers volwassen professionals’ en die gedragen zich niet zo kinderlijk.

·
Schaamtegevoelens bij het slachtoffer dat het zover heeft kunnen komen en
dat hij/zij niet in staat is zich hiertegen te verweren.

·
Het slachtoffer van pesten legt de schuld vaak neer bij zichzelf, ‘er zal
wel iets mis met mij zijn, ik doe het niet goed’.

·
Het slachtoffer zal het gepest niet snel bespreekbaar maken uit schaamte,
onzekerheid en ziet dit als een zwaktebod.

·
Het slachtoffer is bang dat het bespreekbaar maken van de pesterijen,
uiteindelijk ten koste van zijn/haar baan zal gaan.

·
Collega’s zeggen niets over het getreiter omdat zij bang zijn om ook
slachtoffer te worden van pesterijen.

·
Collega’s zijn bang als ze zich met de kwestie gaan bemoeien, dit negatieve
consequenties kan hebben voor hun loopbaan.

·
Collega’s zijn bang als ze het opnemen voor het slachtoffer, dat zij door
andere collega’s zullen worden buitengesloten.

Pesten op de werkvloer: de cijfers

De
onderstaande cijfers komen voort uit het onderzoek door IPSOS, in samenwerking
met ‘Viking het blog voor de slimme ondernemer’ en zijn geënt op cijfers van
TNO uit 2014. Zij stellen dat:

·
500.000 werknemers zijn jaarlijks slachtoffer van pesterijen op het werk

·
tussen de 80.000 en 100.000 werknemers worden structueel aan pesterijen
onderworpen

·
jaarlijks worden, door de pestcultuur, 4 miljoen extra verzuimdagen
opgenomen door de slachtoffers

·
dit kost het bedrijfsleven jaarlijks 900 miljoen euro aan loondoorbetaling

·
slechts een kwart van de collega’s meldt het pestgedrag aan een manager

·
32% van de ondervraagde bedrijven hebben geen pestprotocol en treffen geen
maatregelen

·
slechts 11% sanctioneert pesters (waarschuwing, schorsing, ontslag)

Waarom pest een pester eigenlijk

Pesten
geeft de pester een gevoel van macht. Hij/zij pest vanuit onzekerheid en
jaloezie. De pester kan zich bedreigd voelen door mensen die in zijn/haar ogen
anders, beter, intelligenter of aantrekkelijker zijn. De pester heeft het
gevoel minder gewaardeerd te worden en voelt zich minderwaardig. Deze negatieve
gevoelens moet de pester voor zichzelf compenseren en uit dat door te pesten.
De pester voelt zich (weer) groot en machtig. Dikwijls zijn de pesters
voormalige slachtoffers van treiterijen.

Wat kunnen bedrijven doen tegen pestgedrag?

Het
getreiter en gepest op de werkvloer is niet alleen nadelig voor het
slachtoffer, het heeft ook schadelijke effecten op de bedrijfscultuur an sich.
Het personeel gaat, in een bedrijf waar een pestcultuur hangt, met minder
plezier naar het werk en werkt minder efficiënt. De pestcultuur kan leiden tot
een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop. Wat kan een werkgever
doen:

·
een pestprotocol opstellen, welke onderdeel is van de arbeidsovereenkomst

·
een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf aanstellen

·
voorlichting geven over pesten (sinds 1994 vallen pesten en seksuele
intimidatie onder de Arbo-wet)

·
een klachtenprocedure invoeren, personeel moet weten waar zij terecht
kunnen

·
cursussen of trainingen, bijvoorbeeld een assertiviteitscursus, aan
werknemers aanbieden

·
leidinggevende moeten hun verantwoordelijkheid nemen en pesters aanspreken
op hun gedrag en hier consequenties aan verbinden

Het moet voor werknemers duidelijk worden bronwat
hun rechten als slachtoffer zijn en hoe er samen met het management naar een
oplossing gezocht kan worden, desnoods met mentale ondersteuning door
bijvoorbeeld een coach en/of juridische ondersteuning.

bron:https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/187795-pesten-op-de-werkvloer-doorbreek-het-taboe.htmlEerste Hulp Bij Stress

Stress Posted on Tue, April 17, 2018 16:32:54

Anno
2018 is stress beroepsziekte nummer één in Nederland en is een gevaar voor de
gezondheid en economie. TNO en het CBS publiceerde, in 2016, schrikbarende
cijfers over stress in Nederland. Maar liefst 14 procent van werkend Nederland
meldt zich jaarlijks ziek als gevolg van een burn-out. Daarnaast is 60% van het
werkverzuim te wijten aan stress gerelateerde klachten. Stressklachten kosten
de gemeenschap rond de vier miljard euro per jaar. Waardoor krijg je stress,
wat zijn de symptomen, wie zijn gevoelig voor een burn-out en hoe kan ik leren
stress te reduceren?

Ieder
mens ondervindt in meerdere of mindere mate stress. Stress, letterlijk
‘spanning’, zorgt ervoor dat je lichaam in gereedheid wordt gebracht, om een
prestatie te kunnen leveren. Dit is ongevaarlijke, nuttige en gezonde stress.
Na de gebeurtenis, bijvoorbeeld, een speech geven, een moeilijk tentamen maken
of een lastig gesprek voeren, neemt de spanning weer af en herstelt het lichaam
zich.

Wij stellen overdreven hoge eisen aan onszelf en
aan onze omgeving. We putten onszelf uit om maar aan alle verwachtingen te
voldoen, zowel werkgerelateerd als in de privésfeer. Stress is een probleem dat
serieus genomen dient te worden, immers het langdurig blootstaan aan stress
gaat uiteindelijk ten koste van de gezondheid.

In het alledaagse taalgebruik zijn de begrippen
stress, stressor, overspannenheid en burn-out niet bepaald eenduidig. Het is
goed de verschillende termen te verduidelijken.

Verklaring van de begrippen: stress, stressor, overspannenheid en burn-out

Stress
Stress is een verstoord evenwicht tussen de
individuele draagkracht van een persoon en de draaglast die de omgeving oplegt.
Wanneer mensen te lang stress ondervinden en er is geen tijd voor herstel, dan
kunnen mensen ziek worden.

Stressor
Een stressor is een ongunstige factor in je
omgeving die over een langere periode blijft bestaan. Zoals baanonzekerheid,
hoge werklast, financiële problemen en de zorg voor dierbaren.

Overspannenheid
Overspannenheid kenmerkt zich door een te grote
geestelijke belasting, waardoor er voor korte periode beperkingen kunnen
ontstaan, in sociaal of beroepsmatig functioneren. Overspannenheid is een
lichtere vorm dan burn-out. Burn-out duurt langer en is zwaarder te verdragen.
Overspannenheid duurt relatief kort, tussen de zes en twaalf weken.

Burnout
Burn-out ontstaat door het langdurig (langer dan
een jaar) ernstig uit balans te zijn. Het is een fysieke en mentale uitputting
gedurende een langere periode en wordt gekenmerkt door negatieve gevoelens op
alle gebieden. Zowel op het werk, de omgeving en privé. De persoon heeft een
scala aan lichamelijke en psychische klachten en is letterlijk op en tot niets
meer in staat. Een burn-out is langdurig (van minimaal 6 maanden tot 5 jaar) en
gaat meestal niet vanzelf over.

Veroorzakers van stress

Van een
enkele nare situatie of stressor raak je niet overspannen, laat staan burn-out.
Of iemand wel of niet overspannen of burn-out raakt, is afhankelijk van
meerdere factoren die elkaar onderling kunnen versterken. Globaal kun je deze
mogelijke ‘stressor-veroorzakers’ onderverdelen in drie categorieën:
werkgerelateerd, de privésituatie en de persoon zelf.

De werksituatie

·
Pesterijen en intimidatie

·
Slechte beloning

·
Reorganisatie en inkrimping personeel (ontslagrondes)

·
Onmogelijke targets en deadlines halen

·
Roddelcultuur

·
Onbespreekbare flexibele werktijden (bijvoorbeeld ten behoeve van de
kinderopvang)

·
Geen betrokkenheid

·
Geen verantwoordelijkheid

·
Onduidelijke taak- en functieomschrijving

·
Nare onderlinge sfeer

·
Geen of nauwelijks invloed hebben

·
Veelvuldig overwerken ook in het weekend

·
Slechte communicatie

·
Beroerd management

·
Functieverandering

·
Gebrek aan waardering

De privésituatie

·
Het verlies van een dierbare

·
Gevangenisstraf van jezelf, partner, geliefde of kind

·
Ernstige ziekte of letsel van jezelf, partner, geliefde of kind

·
Slachtoffer van een misdrijf (seksueel, inbraak, gijzeling, stalking,
geweld)

·
Echtscheiding

·
Financiële problemen

·
Burenruzie

·
Moeilijkheden met opgroeiende kinderen

·
Seksuele problemen

·
Werkeloosheid

·
Verhuizing

·
Geluidsoverlast (verbouwing, ruziënde buren, muziek, vliegtuigen)

·
Feestdagen

·
Examens

·
Niet kunnen doen wat je eigenlijk zou willen doen

·
Onveiligheid

·
Eenzaamheid

·
Gebrek aan waardering

De persoon

De ene
persoon gaat schijnbaar fluitend door het leven, een ander raakt overspannen.
Ieder mens heeft zijn eigen unieke manier om met situaties om te gaan. Hoe komt
het dan, dat de ene persoon vatbaarder voor stress is, dan een ander? Dit heeft
te maken hoe de persoon tegen gebeurtenissen aankijkt. Een gebeurtenis an sich
geeft geen stressreactie, wel de betekenis die iemand aan de gebeurtenis geeft.
Hierbij spelen persoonlijkheidskenmerken een grote rol.

Persoonlijkheidskenmerken die een bijdrage
kunnen leveren aan overspannenheid of het burn-out raken:

·
Perfectionisme

·
Verantwoordelijkheidsgevoel

·
Moeite met ‘nee’ zeggen

·
Geneigd zijn om jezelf weg te cijferen

·
Loyaal en betrokken

·
Anderen willen helpen

·
Harde werkers

·
Moeite met grenzen stellen voor zichzelf

·
Geen hulp willen vragen

·
Hoge eisen stellen aan zichzelf

·
Doorzetter

De meest stressgevoelige mensen zijn dikwijls de
beste medewerkers van het bedrijf. Zij zetten zich volledig in, werken hard,
zijn loyaal en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak worden zij,
bewust of onbewust, door collegae misbruikt door veelvuldig een beroep op hen
te doen, waardoor de werklast alleen maar toeneemt. Deze gemotiveerde
personeelsleden lopen serieus risico op te branden, daar zij hun eigen grenzen
slecht in de gaten houden. Daarnaast kunnen zij een houding hebben van: kom op,
niet zeuren het zal morgen wel over zijn. Waardoor de ‘overbelasting’ door
henzelf gebagatelliseerd wordt, met als gevaar dat de omgeving de signalen van
spanning niet opvangt.

Wanneer wordt stress ongezond

Iedereen
heeft last van stress. Maar de omvang van de stress, is afhankelijk van
meerdere oorzaken en is per persoon verschillend. Onder ongezonde stress wordt
verstaan: wanneer de belasting zwaarder wordt dan de draagkracht. Zolang de
belasting hanteerbaar is, is er weinig aan de hand. Ingrijpende gebeurtenissen
in iemands leven, zoals een scheiding, het verlies van een baan of het
overlijden van een dierbare kunnen grote stressors zijn. Door ongezonde stress
kan de weerstand verminderen waarop de kans op ziekten toeneemt. Het geeft een
grote belasting op ons immuunsysteem waardoor ons afweersysteem niet meer
optimaal functioneert. Met als gevolg dat ziekten zich kunnen ontwikkelen en
opbaren.

Mensen die stress ondervinden nemen dit vaak
niet serieus. Met een beetje meer rust of een vakantie, zal het wel beter gaan,
denken velen. Helaas, zo eenvoudig is het niet. Stressgerelateerde klachten
gaan niet van zelf over, als er niets in je leven verandert zullen de klachten
alleen maar toenemen, met een mogelijke burn-out in het vooruitzicht.

Stresskenmerken en stresssignalen

Een
periode van enkele weken onderhevig zijn aan stress, kunnen de meeste mensen
dragen. Het wordt een ander verhaal als de stressperiode lang aanhoudt en er
zich mentale en lichamelijke klachten openbaren. Alertheid is dan ook geboden
bij het gewaarworden van stresssignalen.

Lichamelijke signalen

·
Beven

·
Versnelde hartslag

·
Versnelde ademhaling

·
Hoge bloeddruk

·
Gewichtsverandering

·
Onrust, opgejaagdheid,

·
Transpireren

·
Hoofdpijn

·
Spierpijn

·
Slaapstoornis

·
Vermoeidheid

Emotionele en mentale signalen

·
Concentratieproblemen

·
Geestelijke vermoeidheid

·
Angstig

·
Onzeker

·
Frustraties

·
Lusteloosheid

·
Paniekreacties

·
Verminderde belangstelling

·
Verdedigend gedrag

·
Sneller boos en geïrriteerd zijn

·
Achterdochtig

·
Cynisme

·
Stemmingswisselingen

·
Piekeren

·
Ontevreden zijn

·
Impulsieve reacties

·
Verminderde beslissingsvaardigheid

·
Prioriteiten verwarren

·
Somber of depressief

·
Gedragsmatige signalen

·
Chaotisch

·
Opgejaagdheid

·
Meer behoefte aan stimulantia (koffie, alcohol, sigaretten, medicijnen,
drugs)

·
Gespannen houding

·
Onvriendelijk

·
Kort lontje

·
Veelvuldig klagen en zuchten

·
Meer conflicten

·
Minder behoefte aan sociale contacten

·
Snel geëmotioneerd raken, sneller huilen

Eerste hulp bij stress

Onderschat
stress niet. De balans tussen draagkracht en draaglast zal hersteld moeten
worden. De eerste stap naar heling, is acceptatie dat je stressklachten hebt.
De tweede essentiële stap is de welwillendheid en durf de stress te onderzoeken
en rigoureus aan te pakken. Welke factoren hebben bijgedragen aan mijn stress,
overspannenheid of burn-out?

Inventarisatie

·
Wat is er feitelijk aan de hand

·
Wat zijn de stressors momenteel, zowel in het mijn werk als privé

·
Spelen er nog andere factoren mee

·
Wat kost mij energie

·
Wat geeft mij energie

·
Doe ik eigenlijk wel de dingen die bij mij passen

·
Welke karaktertrekken dienen mij en welke niet

·
Is er een mogelijkheid om bepaalde stressors op korte termijn op te lossen

·
Welke stappen kan ik op dit moment nemen

·
Wie gaat mij daarin helpen en ondersteunen (coach, therapeut, huisarts,
vertrouwenspersoon)

·
Wat zijn momenteel mijn lichamelijke-, emotionele- en gedragsproblemen

·
Waar uit dat zich in

·
Wat heb ik op dit moment nodig

Eerste maatregelen bij stress, overspannenheid en burn-out

·
Schakel je huisarts in

·
Vraag om steun uit je omgeving

·
Overweeg om professionele hulp te vragen aan gespecialiseerde coaches en
therapeuten

·
Zorg voor regelmaat

·
Doe dingen die bij je passen

·
Volg meer je gevoel

·
Zorg goed voor jezelf

·
Ga dingen doen waar je blij van wordt

·
Zoek afleiding en blijf niet hangen op die bank

·
Eet gezond en vermijd te veel koffie en alcohol

·
Rust na elke inspanning minstens een kwartier

·
Beweeg dagelijks matig intensief (wandelen, zwemmen)

·
Doe één ding tegelijk en neem hier de tijd voor

·
Stel prioriteiten en handel zaken af

·
Schrap afspraken, die niet echt nodig zijn, uit je agenda

·
Stel je zelf regelmatig de vraag: dient het mij? Zo niet, doe het niet

·
Leer ‘nee’ zeggen

·
Schrap het woord moeten uit je vocabulaire, je moet immers niets, je hebt
altijd een keuze

Het langdurig blootgesteld staan aan stress,
gaat gepaard met ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten. Het tast
je zelfbeeld en zelfvertrouwen aan en het vermindert je animo om je sociale
contacten te onderhouden. Mensen met heftige stressklachten raken vaak in een
isolement en gaan voor langere tijd de ziektewet in. De heftige stress maakt je
verdrietig, hulpeloos en angstig. Het geeft je een gevoel alsof je in drijfzand
staat. Stress kan een grote negatieve invloed op je persoonlijk leven hebben.
Daarom is het belangrijk de kenmerken van stress tijdig te herkennen, zodat een
burn-out voorkomen kan worden.

bron: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/186456-eerste-hulp-bij-stress-symptomen-en-maatregelen.htmlDiefstal door eigen personeel

Diefstal in uw bedrijf Posted on Mon, April 16, 2018 16:22:16

Hoe voorkom je diefstal in de horeca, door eigen personeel

Veel
horecaondernemers hebben ermee te maken, diefstal door eigen personeel. Van het
weggeven van drankjes aan bekenden, het meenemen van een fles sterke drank naar
huis, tot het simpelweg onrechtmatig graaien in de kassa. Menig
horecaondernemer wordt vroeger of later geconfronteerd met deze interne
criminaliteit. Het risico op fraude is in de horeca velen malen groter dan in
andere branches, dit is met name toe te schrijven aan de grote hoeveelheid cash
geld dat dagelijks in de horeca in omloop is. Wat zijn de meest voorkomende
manieren van fraude en hoe kan men dit voorkomen?

Volgens
Misset Horeca lopen horecaondernemers circa 6 procent van hun bedrijfswinst
mis, als gevolg van interne criminaliteit door eigen medewerkers (Misset
Horeca, 19 september 2013). Interne criminaliteit, waaronder diefstal en
fraude, is niet iets waar horecaondernemers mee te koop lopen. Diefstal en
fraude in de horeca door het eigen personeel is lastig te bewijzen, het gaat
vaak gepaard met grote teleurstellingen en frustraties. Menig werkgever wil
graag zijn personeel vertrouwen en een fijne ambiance creëren, maar dit wordt
wel steeds lastiger bij vermoedens van diefstal en een weer niet kloppende
kassa. Dit veroorzaakt een slechte werksfeer en kan uiteindelijk ten koste gaan
van de ondernemers passie voor de horeca. Veel horecaondernemers geven geld uit
aan dure kassasystemen, intelligente doseerdoppen, camera’s en zelfs aan het
inhuren van privédetectives via een recherchebureau.

Vormen van diefstal in de horeca

Menig
horecaondernemer wordt op een dag geconfronteerd met fraude of diefstal door
eigen personeel. Het weggeven van een drankje aan bekenden of geld uit de kassa
in eigen zak steken, zijn slechts twee voorbeelden van diefstal. Andere vormen
van interne criminaliteit kunnen zijn:

·
het niet aanslaan van consumpties

·
het retourneren van consumpties

·
het onklaar maken van automatische kassasystemen

·
saboteren van elektronische beheer- en doseersystemen (Tik/Tap en
ABC-doppen)

·
het ‘vergeten’ om het geld van afgerekende bonnen in de kassa te doen

·
het meenemen van drank (met name sterke drank), voor thuisgebruik

·
het meenemen van etenswaren, voor thuisgebruik

·
ook voor thuisgebruik, schoonmaakmiddelen, pennen, koekenpannen e.d.

·
drankjes weggeven aan vrienden, familie en bekenden

·
het verkopen van zelf meegebrachte sterke drank

·
gasten meer laten betalen dan ze geconsumeerd hebben, het teveel verdwijnt
in de eigen zak

·
het ontvreemden van kasgelden

Personeel met kwaad in de zin wordt steeds
inventiever in het bedenken van manieren om te kunnen stelen, ziet ook Meester
Advocaten die horecaondernemers bijstaat in hun gevecht tegen diefstal. Gezien
de omvang van de fraude in horecagelegenheden, is het raadzaam een aantal
preventieve maatregelen te treffen, om zodoende diefstal zoveel mogelijk te
voorkomen.

Maatregelen om fraude en diefstal in de horeca te voorkomen

Helaas
zijn fraude en diefstal niet voor de volle honderd procent uit te bannen uit de
horeca. Daarvoor is het, onder andere door de grote hoeveelheid kasgeld, een te
grote verleiding voor sommige werknemers. Gelukkig zijn er wel maatregelen die
de ondernemer kan treffen om diefstal te reduceren.

Controle van het personeel

Selecteer
het personeel zorgvuldig en trek altijd referenties na. Als een potentiële
medewerker ‘moeilijk’ doet over het geven van referenties, dan moeten eigenlijk
alle alarmbellen gaan rinkelen. Bij twijfel kun je eventueel het zogeheten
waarschuwingsregister Stichting Fraude Aanpak Detailhandel raadplegen, waar de
namen te vinden zijn van veroordeelde fraudeurs.

Bij structurele kastekorten kun je kijken of er
een patroon zichtbaar is tussen de tekorten en het personeelsrooster. In geval
van een kastekort, schroom niet het betreffende personeelslid hierop aan te
spreken. Op deze wijze weet het personeel dat ze in de gaten gehouden worden,
tevens houd je de ‘controle’ buiten de taboesfeer.

Koopt een bepaalde medewerker plotseling hele
dure spullen, of wil een personeelslid altijd alleen afsluiten dan kunnen dit
signalen zijn, die wijzen op interne diefstal. Dit hoeft uiteraard niet, maar
het is minstens opvallend te noemen en de horecaondernemer doet er goed aan
deze persoon extra in de gaten te houden.

Het controleren van jassen en tassen is door de
werkgever toegestaan, mits deze controleregeling is opgenomen in het
huishoudelijk reglement, welke onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Een
medewerker die de overeenkomst heeft ondertekend, kan de controle niet
weigeren. Het niet meewerken aan de controle betekent dat de
arbeidsovereenkomst wordt geschonden. De eigenaar kan de medewerker sancties
opleggen en zelfs besluiten de overeenkomst te beëindigen.

Administratie en voorraadbeheer

Als je
als eigenaar niet exact weet wat de voorraad is en je ook geen notie hebt
hoeveel geld er dagelijks rondgaat, dan heb je diefstal minder snel in de
gaten. Het voeren van een goede administratie en voorraadbeheer zijn van
essentieel belang om controle te houden over de inkoop en verkoop. Alleen dan
worden veranderingen en afwijkingen zichtbaar. Het zou toch jammer zijn indien
je iemand verdenkt van diefstal maar dit niet kan bewijzen, omdat de
administratie een rommeltje is.

Cameratoezicht

Om je
bedrijfseigendommen te beschermen, kun je camera’s in de horecagelegenheid
ophangen. Vaak worden er camera’s geplaatst met zicht op het kassasysteem, wat
preventief tegen diefstal kan werken. Aan het ophangen van camera’s zijn echter
wel voorwaarden verbonden, zoals je kunt lezen op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

·
verborgen camera’s, waar niemand het bestaan van weet, zijn strafbaar

·
de inbreuk op de privacy van klanten en personeel dient zo minimaal
mogelijk te zijn

·
de horecaondernemer moet een zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’ hebben om
klanten of personeel te beschermen

·
er moet een noodzaak zijn om de camera’s op te hangen

·
de ondernemer heeft een informatieplicht over het cameratoezicht,
bijvoorbeeld door bordjes in de zaak op te hangen

·
de ondernemer mag de camerabeelden niet langer bewaren dan nodig is. Het
beleid hiervoor is maximaal 4 weken. Is er echter een criminaliteit vastgelegd,
dan mag de ondernemer de camerabeelden bewaren tot dit is afgewikkeld.

Aanwezigheid van de eigenaar

De
aanwezigheid van de eigenaar werkt preventief tegen diefstal. Stel ook een
manager aan, bij afwezigheid van de eigenaar, die controle en toezicht houdt.
De neiging om spullen of geld te stelen, wordt aanzienlijk minder als de
eigenaar of manager op de werkvloer aanwezig is.

Stel huisregels op

Er kan
een personeelsreglement of huisregels worden opgesteld, die onderdeel zijn van
de arbeidsovereenkomst en die het personeel dient te ondertekenen. Hierin
beschrijf je wat wel en niet binnen het bedrijf is toegestaan. De opgestelde
huisregels moeten natuurlijk voor iedereen gelden en worden ook door de
eigenaren en managers nageleefd. Onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen
zijn onder andere:

·
diefstal is strafbaar en hierop volgen sancties

·
de wijze waarop men met de kassa dient om te gaan

·
hoe wordt de kas opgemaakt

·
afspraken sluiting en kasgeld

·
gebruik van bedrijfseigendommen

·
eventueel cameratoezicht

·
visitatie (controle van jassen en tassen)

·
fooien en geschenken van gasten

Horeca Nederland heeft een algemeen
personeelsreglement, die naar de eigen situatie kan worden ingevuld en
aangepast, het Model Huishoudelijk Reglement.

Waarom personeel vaak steelt van de baas

Volgens
Hoogleraar Stefan Thau (Professor of Organizational Behavior at INSEAD en aan
de Rijksuniversiteit Groningen) zal nagenoeg iedere werknemer, onder bijzondere
omstandigheden, verleid worden te stelen van de baas. Motieven hiervoor kunnen
zijn: schulden, wraak, buitensluiting en onderwaardering. Professor Thau, onderzocht
ongewenst gedrag van werknemers op de werkvloer en de psychologische gevolgen
hiervan.

Hoe komt het dat personeel zo vaak steelt van de
eigenaar? Het afwijkende gedrag zoals stelen, maar ook pesten en bewust
saboteren ligt vaak ten grondslag aan gevoelens van onrechtvaardigheid en ‘bij
de groep willen horen’, stelt Thau onder andere in zijn publicatie: Leader Mistreatment, Employee Hostility …. Thau
schetst in zijn onderzoek dat mensen die heel graag tot een bepaalde groep
willen horen, eerder geneigd zijn afwijkend gedrag te laten zien. Het ‘erbij
willen horen’, is bij sommigen een doel op zich geworden. Voor een medewerker
kan het primaire doel zijn om bij de groep aansluiting te vinden, door
bijvoorbeeld aardig gevonden te worden, aldus Thau. Mocht dit nu om een of
andere manier niet lukken (doel wordt niet behaald), dan kan de werknemer
afwijkend gedrag gaan vertonen. Expres langzaam werken, roddelen en wraak op de
leidinggevende nemen.

De werknemers die veel waarde hechten aan het
opbouwen en onderhouden van persoonlijke relaties met collega’s, blijken in de
praktijk het meest genegen dit ongewenste gedrag te vertonen. Thau benadrukt
dat het prettige gevoel van de zogenaamde vergeldingsactie, zoals het roddelen
of stelen, maar van korte duur is. Het geeft blijkbaar eerst een prettig gevoel
maar al snel komen ze erachter dat ze zichzelf door dit gedrag isoleren van de
rest.

Handelen uit wraak kan ook gebeuren als
medewerkers het idee hebben slecht te worden behandeld of niet gewaardeerd
worden ofwel zich buitengesloten voelen. De onvrede kan ontstaan door een nare
opmerking van een manager, maar ook doordat de aanvraag voor een vrije dag niet
ingewilligd wordt. Als de medewerker in kwestie al een laag zelfbeeld heeft,
kan zo’n opmerking of afwijzing een deuk in je zelfvertrouwen oplopen, aldus
Thau. Door te roddelen, stelen of te saboteren, heeft de medewerker het gevoel
dat hij wraak op de leidinggevende heeft genomen. Het vermindert het gevoel van
onrechtvaardigheid en de werknemer ervaart de diefstal daarom ook als
gerechtvaardigd. Helaas voor de medewerker, werkt wraak op de werkvloer
tegengesteld en zal het de relatie met collega’s en het management niet ten
goede komen, volgens Thau.

De ‘wraakreden’ voor diefstal wordt vaak
toegepast door mensen die er werkelijk alles voor over hebben om gezien,
gehoord, geliefd en gewaardeerd te worden. Als eigenaar of manager kun je wel
waakzaam zijn op deze signalen. Wie gedraagt zich de laatste tijd anders, welke
medewerkers voelen zich onzeker of achtergesteld, wie valt buiten de groep. Een
goede werksfeer, een beetje aandacht en een goed gesprek geeft dikwijls
verheldering van wat er onderhuids broedt.

Goede interne communicatie en op een sensitieve
manier managen, blijkt vaak een betere

diefstalpreventiemaatregel dan
visiteren en dure camerasystemen.

bron: https://eten-en-drinken.infonu.nl/horeca/185740-hoe-voorkom-je-diefstal-in-de-horeca-door-eigen-personeel.htmlInternationale Media

High Five For Life! Posted on Sun, January 24, 2016 11:51:18

To who it may concern

(National and International newspapers)

The Netherlands, Loosdrecht

January 23th 2016

Subject: High Five For Life! 9 Billion Euros per year!

JUST A GOOD IDEA

Dear Sir/Madame,

We hereby send you an idea, what we already have
developed, which can produce approximately nine billion Euros per year for
those in need.

Our idea enables a direct financial support worldwide,
to aid and research agencies.

In the meantime, we have tried to
get more international support for our idea.

Unfortunately we are having great
difficulty in getting the resources and support we need to set up this High
Five For Life concept. We do have to wait for a willingness to open doors,
internationally. Desired responses remains off and doors stay closed.

Only the United Nations have
reacted positively to this unique concept. In their view the High Five for Life
concept is a desirable and worthwhile idea.

The idea is quite simple:

Worldwide, about 5 million people buy an airplane ticket per day. Those
people can afford to go by plane.

Imagine, you increase the ticket price with € 5,- tax (for example First
Aid Tax) this would deliver 9 Billion Euros a year. But if every country will participate, the
amount will be more than 15 Billion a year!

See it as a global tax for improving the conditions of
the earth and her inhabitants. It is a global tax for the present and for the
future.

Enclosed you
find more background information about this High Five for Life concept together
with copies of letters we sent to the United Nations and the European
Commission.

The reason that we send you this
information is because of the fact that we would like to examine, through the
media word wide, what the general public opinion is, about this plan.

Is there public support, is there
a broad recognition for this initiative, then why do we not get any response.
This idea, which is in the interest of the entire world, could not get off the
ground, unaided.

What is your opinion about High
Five For Life?

If you are triggered by this letter, we are more than
willing to explain this further.

We hope that our idea will be received with interest.

Awaiting your reply,

Yours
sincerely,

Leon Becu & Wendy van EijsdenInternationale Media

High Five For Life! Posted on Sun, January 24, 2016 11:51:00

To who it may concern

(National and International newspapers)

The Netherlands, Loosdrecht

January 23th 2016

Subject: High Five For Life! 9 Billion Euros per year!

JUST A GOOD IDEA

Dear Sir/Madame,

We hereby send you an idea, what we already have
developed, which can produce approximately nine billion Euros per year for
those in need.

Our idea enables a direct financial support worldwide,
to aid and research agencies.

In the meantime, we have tried to
get more international support for our idea.

Unfortunately we are having great
difficulty in getting the resources and support we need to set up this High
Five For Life concept. We do have to wait for a willingness to open doors,
internationally. Desired responses remains off and doors stay closed.

Only the United Nations have
reacted positively to this unique concept. In their view the High Five for Life
concept is a desirable and worthwhile idea.

The idea is quite simple:

Worldwide, about 5 million people buy an airplane ticket per day. Those
people can afford to go by plane.

Imagine, you increase the ticket price with € 5,- tax (for example First
Aid Tax) this would deliver 9 Billion Euros a year. But if every country will participate, the
amount will be more than 15 Billion a year!

See it as a global tax for improving the conditions of
the earth and her inhabitants. It is a global tax for the present and for the
future.

Enclosed you
find more background information about this High Five for Life concept together
with copies of letters we sent to the United Nations and the European
Commission.

The reason that we send you this
information is because of the fact that we would like to examine, through the
media word wide, what the general public opinion is, about this plan.

Is there public support, is there
a broad recognition for this initiative, then why do we not get any response.
This idea, which is in the interest of the entire world, could not get off the
ground, unaided.

What is your opinion about High
Five For Life?

If you are triggered by this letter, we are more than
willing to explain this further.

We hope that our idea will be received with interest.

Awaiting your reply,

Yours
sincerely,

Leon Becu & Wendy van EijsdenOnderzoek naar de opinie

High Five For Life! Posted on Thu, January 21, 2016 07:32:23

ONDERZOEK PUBLIEKE OPINIE

Het High Five For Life concept lig inmiddels op meerdere bureaus van grote internationale hulporganisaties en mondiaal invloedrijke personen. Helaas heeft alleen de Verenigde Naties inhoudelijk op dit concept gereageerd.

Erkende hulporganisaties hebben structureel financiële tekorten en zijn grotendeels afhankelijk van particuliere giften, terwijl er met dit High Five For Life concept een continue geldstroom gerealiseerd kan worden van ruim 10 miljard euro per jaar.

Denkt u zich een in: Geld voor bestrijding van oorlog, armoede, hongersnood en vervolging. Geld voor onderzoek naar alternatieve energie en levensbedreigende ziekten. Geld voor bescherming van de mensenrechten, waaronder vrouwen- en kinderuitbuiting. Geld voor directie humanitaire hulp voor mensen in noodsituaties of milieu en natuurrampen.

Denkt u zich eens in dat geld minder een issue zou zijn.

Dit gegeven heeft BQ Solutions doen besluiten zelf een onderzoek te starten wat de publieke opinie hierover is.

Via diverse (internationale) media- en communicatiekanalen willen wij antwoord krijgen op de vraag: Is er de welwillendheid van de consument om meer te betalen voor een vliegticket wetende dat deze € 5,- wordt aangewend voor het High Five For Life concept?

Als blijkt dat men bereid is om die € 5,- te betalen, dan is er draagvlak om dit High Five For Life concept wereldwijd te realiseren. Dit onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Laat ons weten wat uw opinie hierover is.High Five For Life!

High Five For Life! Posted on Thu, October 22, 2015 16:55:58


HIGH FIVE FOR LIFE!


Wat houdt dit in?

High Five for Life! is een
non-profit onderdeel van BQ Solutions met als doel ondersteuning te geven aan
hulporganisaties, wereldwijd.

Veel mensen zijn zich niet
bewust dat gerespecteerde hulporganisaties grotendeels afhankelijk zijn van
particuliere giften en dat het veldwerk verricht wordt door vrijwilligers.

De Verenigde Naties is het
overkoepelend orgaan van gerespecteerde en toonaangevende hulporganisaties.
Dagelijks gaan zij het gevecht aan tegen oorlog, armoede, geweld en schending
van mensenrechten.

Daarom is het ongelooflijk
dat het netto jaarbudget van de Verenigde Naties slechts 35 miljoen is.

High Five for Life! zoekt
creatieve oplossingen om deze organisaties te ondersteunen en te versterken.

High Five for Life! heeft
een concept ontwikkeld waarbij geld een minder grote rol speelt als het op
humanitaire hulp aankomt. Waar dan ook ter wereld in welke vorm dan ook.

Het idee geeft een
continue geldstroom van circa 9 miljard euro per jaar, dit is 25 miljoen euro
per dag. Zet dit af tegen het reguliere jaarbudget van 35 miljoen van de
Verenigde Naties!

Het concept in een notendop:

Wereldwijd kopen circa 5
miljoen mensen per dag een vliegticket. Stel, je vermeerdert de ticketprijs met
5 euro (High 5 for Life!) dan zou
dit op jaarbasis 9 miljard euro opleveren. Zie het als een mondiale fee/belasting
voor verbeterende omstandigheden van slachtoffers, in welke situatie dan ook.
(oorlogssituaties, milieurampen, natuurrampen, preventie en onderzoek, etc)

Mensen die het zich kunnen
permitteren een vliegticket te kopen, kunnen ook 5 euro fee/belasting betalen
voor High Five for Life! Wij kunnen het ons niet indenken dat passagiers hier
problemen mee zouden hebben. Of je nu een ticket naar Kaapstad koopt voor €
875,- of voor € 880,-.

De High Five Belasting
ofwel de Human Aid Tax zou naar onze mening onder auspiciën van de Verenigde
Naties moeten vallen. Zij zijn een objectieve en onafhankelijke
intergouvernementele organisatie, werken mondiaal samen met overheden op het
gebied van internationaal recht, veiligheid, humanitaire rechten, ontwikkeling
van de wereldeconomie en sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Daarnaast zijn er diverse
gespecialiseerde organisaties die deel uit maken van de Verenigde Naties,
waaronder Unesco, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef.

De Verenigde Naties heeft
het netwerk, de know how en de infrastructuur. High Five For Life! zou een
nieuw orgaan binnen deze mondiale organisatie kunnen zijn met eigen
hulpprogramma’s.

Het idee is eigenlijk heel
simpel, de uitvoering echter kost tijd en energie.

Maar, hoe mooi zou het
zijn als er iedere dag weer circa 25 miljoen euro aan geld binnenkomt wat
direct besteed kan worden voor humanitaire hulpdoeleinden.

Hoe mooi zou het zijn dat
met dit geld er grote gerespecteerde hulporganisatie geen keuzes meer hoeven te
maken wie ze wel/niet kunnen helpen, op dit moment. Geen gedwongen keuzes meer
maken omdat er te weinig geld is.

Inmiddels hebben wij dit
High Five for Life! concept gepresenteerd aan meerdere internationale
organisaties.

Op 9 september 2015
bericht de Verenigde Naties ons dat zij blij verrast zijn door ons creatieve en
innovatieve concept. De Verenigde Naties vindt het High Five For Life! concept
een nastrevenswaardig initiatief en zij zouden het geweldig vinden indien dit
gerealiseerd kan worden.

Dit heeft ons doen
besluiten om nog meer internationale medestanders enthousiast voor dit idee te
maken met als doel draagvlak te creëren zodat dit humanitaire concept
daadwerkelijk tot stand komt.

Wij zijn natuurlijk
benieuwd wat de publieke opinie is over het High Five For Life! concept en wij
zouden het waarderen indien u uw mening hierover met ons wilt delen.

Bent u bereid € 5,- meer te
betalen voor uw vliegticket in de wetenschap dat dit geld aangewend wordt voor
allen in nood waar ter wereld dan ook?

Laat het ons weten.

Geplaatst door peter de meere do, oktober 22, 2015 21:24:27

Geweldig wanneer geld geen probleem meer is om de benodigde hulp te bieden |
Als er wordt uitgerekend wat er over de afgelopen jaren gemiddeld is uitgegeven
aan hulp bij rampen en oorlogen, kan er een maximum worden vastgesteld
hoeveel er in kas nodig is. Het overschot (inclusief de rente over dit bedrag) kan
direct worden besteed aan huisvesting, het bouwen van scholen, ziekenhuizen en
het opleiden van mensen in ontwikkelingslanden. En heel actueel: de opvang en
het onderbrengen van de huidige vluchtelingen zou NU meteen al beter kunnen zijn.Next »